БАЛДЕР дооел
Бранд Петрушев бр.47
1484 Богданци, Р. Македонија

Администрација:
тел: +389 72 68 99 23
e-mail: office@balder.com.mk

Комерција:
Мирко Џишев
тел: +389 70 69 49 14
e-mail: balder@balder.com.mk